خوش باور...

ز دنیایی که مردانش عصا از کور می دزدند

من از خوش باوری انجا محبت جستجو کردم

...

/ 2 نظر / 10 بازدید
سهیل

بيمار دلي دارم و بهبود ندارم هر چند دوا،مي كنمش،سود ندارد دل سوخت تمام از غم و آهي نكشيدم آتش چو بر افروخته شد،دود ندارد

سهیل

بيمار دلي دارم و بهبود ندارم هر چند دوا،مي كنمش،سود ندارد دل سوخت تمام از غم و آهي نكشيدم آتش چو بر افروخته شد،دود ندارد