آنچه آدمی را والا می کند

مدت احساس های والا در اوست ،

 نه شدت آن احساس ها !

فردریش نیچه

/ 3 نظر / 11 بازدید
مجتبی

عاطی جان سالم به نظرم اگرشدت نباشه مدت معنایی نداره. ازوب سایت من دیدن کن ونظربده[گل]منباشدت منتظرهستم[دست] www.raz-dar.persianblog.ir زغم کسی اسیرم که زمن خبرندارد[گل][ماچ] عجب از محبت من که دراواثرندارد[گل][ماچ]

عجب!!!!!

سهیل

دقیقا درسته ، مدت احساس جاودانه است ولی شدت آن نه[گل][گل]