" غرور خود را نگهدار ولی برای او زیست نکن " .

                                                                                                 کارن استیونس

/ 2 نظر / 8 بازدید
سهیل

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

jassi

chashm harchi shoma begin [گل][گل][گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]