همیشه دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از شادی او

 و

 همیشه قسمتی از غم کسی باش نه دلیل غم او

...

/ 2 نظر / 9 بازدید

[گل]

داود

[گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل]