کوچک باش و عاشق...

که عشق می داند آئین بزرگ کردنت را !

قلب روز مادر مبارک قلب

...

/ 1 نظر / 11 بازدید
سهیل

مادرم شبنم گلبرگ حیات پدرم عطر گل یاس بقاست مادرم وسعت دریای گذشت پدرم ساحل زیبای لقاست مادرم آئینه حجب و حیا پدرم جلوه ایمان و رضاست مادرم سنگ صبور دل ما پدرم در همه حال کارگشاست مادرم شهر امیداست و هنر پدرم حاکم پیمان و وفاست مادرم باغ خزان دیده دهر پدرم برسرما مرغ هماست مادرم موی سپید کرده زحزن پدرم نقش همه خاطره هاست مادرم کوه وقار است و کمال پدرم چشمه جوشان عطاست [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] روز مادر بر شما و مادر محترمت و خانواده گرامی مبارک باد