یکی میگوید :

شب شده است

درحالی که دیگری میگوید :

صبح در راه است

/ 4 نظر / 15 بازدید

[ماچ][قلب][بغل][ماچ][قلب]

سهیل

یکی هم نه شب دارد و نه صبح [گل][گل]

امیدوار

خوشم می آد که همیشه به نیمه پر لیوان نگاه می کنی امیدواری بنزین حرکت و زندگیه

امیدوار

عیدت مبارک صد سال به این سالا