برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم !

...

/ 2 نظر / 9 بازدید
سهیل

زیبا بود ، همیشه باید برای پرش های بلند دور خیز کرد[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]