عشق فراموش کردن نیست ، بخشیدن است

گوش کردن نیست ، درک کردن است

 دیدن نیست ، احساس کردن است

 

 

...

/ 3 نظر / 17 بازدید

[قلب][ماچ][بغل][قلب][ماچ]

19

[گاوچران][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][بغل][بغل][بغل][بغل][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] فراموشت نکردم

لطیف ازجنس سهراب

همیشه کودکی باد را صدا می کرد همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد. برای ما یک شب سجود بر محبت را چنان صریح ادا کرد که ما به عاطفه سطح خاک دست کشیدیم و مثل لهجه ی یک سطل آب تازه شدیم و بارها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت رفت و نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشیند و رفت تا لب صبح و پشت حوصله نورها دراز کشید . هیچ کس فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم سهراب سپهری